EITAN IVGY, LAW OFFICES


איתן יבגי, משרד עו"ד וגישור   02-9915287


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


זכויות עובד בתאגיד מתפרק

בעת האחרונה, עקב המיתון שתקף את מדינתנו הקטנטונת מצאו עצמן מס' לא מבוטל של חברות קורסות תחת הנטל ומגיעות כדי חדלות פירעון ופירוק. במקרה כזה העובדים ששמו יהבם בחברה, מוצאים עצמם עומדים בפני שוקת שבורה. זכויות העובד כדוגמת שכר, דמי הבראה, פיצויי פיטורין ותשלומים נוספים עומדים בסימן שאלה עקב אי יכולת החברה לשאת בתשלומים אלו.

המשפט מכיר בחברה כאישיות משפטית נפרדת. משכך, נותן לעובדות אלו משקל, שכן רישום החברה מכונן הפרדה בן החברה לבין בעל החברה ומנהלה, דבר היכול להוביל להגדרתו כ"עובד". כמו כן, רישום החברה כאישיות משפטית נפרדת גורר הפרדה בין האדם בעל מניות בחברה ובין האדם כמבצע עבודה עבור החברה. חברה בע"מ "מתקשרת" עם אחרים באמצעות מנהל או סוכן אנושי, לכן העובדה שמנהל זה, מנהל מו"מ וקשרים עם אחרים הנוגעים לפעולות החברה, איננה יכולה לקבוע כי אותו מנהל נטל עליו התחייבויות אישיות מעבר להתחייבויות שחויבה בהם החברה.

בכדי להגיע לקביעה שמנהל או בעל מניות החברה נטל על עצמו התחייבות אישית כלפי מי מהעובדים יש להוכיח אחד מהתנאים הבאים:

1. בין המנהל לבין העובד נוצרה התחייבות אישית, משמע, המנהל נתן התחייבויות אישיות שלו לעובדים מעבר להתחייבויות החברה כלפי העובדים.

2. קיום יחסי עובד מעביד בן המנהל לבין העובדים, משמע,יחסי העובד מעביד שנרקמו הינן בין העובד לבין המנהל בנפרד מיחסי העובד שנרקמו בין העובד לחברה.

3. נתקיים אחד התנאים המאפשרים "הרמת מסך" כך שניתן לחייב באופן אישי את המנהל גם במקרה בו לא הוכח כי נתן התחייבות אישית. הרמת מסך תתאפשר במקרים בהם יוכח כי ההתאגדות בחברה הינה למראית עין וכמסווה למעשה תרמית או למעשה הנוגד את האינטרס הציבורי ו/או כי ערבובו הנכסים והעסקים הפרטיים עם נכסיה ועסקיה של החברה ו/או כי כלל בעלי המניות שבגלל קרבתם וסמיכותם זהים עם החברה עצמה ו/או כי החברה הוקמה לכך, או גרמה לכך שתישאר ללא אמצעים כספיים, כדי להביא להפסד זכויות העובדים ו/או כשההפרדה הניהולית, בין החברות, נועדה רק להקלות מס.

בתי המשפט נזהרים מלנקוט את המנגנון של "הרמת מסך", ונוקטים באמצעי זה רק מקום בו הוכח מעל לכל ספק כי נתקיימה תרמית בהקמת החברה, בפעילותה או בסיום פעילותה – בדרך של פירוקה או הפסקת פעילותה למעשה.
גישת בתי המשפט הינה כי יש לבדוק כל מקרה לגופו על פי הנסיבות המאפיינות אותו וכי הרמת המסך תעשה במשורה ובמקרים קיצוניים. בכך מתאפשרת, אמנם באופן מצומצם, מידת פיקוח מסוימת על התנהלות המנהלים בחברה. מקום בו יימצא כי החברה נוהלה בתרמית כאמור לעיל, יישאו המנהלים בחבות אישית כלפי העובדים.

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו'/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.
 
width: 98%; height: 45px; line-height: 40px;"> Top pageTop page
לייבסיטי - בניית אתרים